Mgr. Martina Šmajstrlová
notářka v Táboře
 
 
 
zpět
SLUŽBY  
 
 
 

Naše notářská kancelář poskytuje komplexní právní služby dle notářského řádu a jsme kontaktním místem Czech POINT.

Služby poskytujeme nejen v Táboře a jeho okolí, ale také v Praze a v Benešově. Provádíme přímé zápisy do obchodního rejstříku.


Smlouvy
Sepisování smluv, nejčastěji kupních a darovacích. V rámci této služby notář sepíše smlouvu a zajistí následně celý převod vlastnického práva u katastrálního úřadu, včetně sepsání návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí a zajistí též jeho podání. V případě zájmu při koupi nemovitosti zajistí notář také úschovu kupní ceny do doby, než bude katastrálním úřadem povolen vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí ve prospěch kupujícího.

Obchodní právo, svěřenské fondy
Notář sepisuje zakladatelské listiny a smlouvy o založení obchodních korporací (společností), sepisuje a vyhotovuje též všechny listiny související se založením společnosti. Následně zapíše společnost po dodání všech potřebných dokumentů přímým zápisem do obchodního rejstříku, s tím, že společnost je v obchodním rejstříku zapsána již na druhý den. Podobným způsobem notář zapisuje změny ve společnostech (změna sídla, společníka, předmětu podnikání, názvu, apod.).
Notář osvědčuje též rozhodnutí valných hromad a jiných orgánů společností, neboť některá rozhodnutí musí být ze zákona osvědčena notářským zápisem (např. změna společenské smlouvy, změna výše základního kapitálu, zrušení společnosti apod.). V případě, že u některého rozhodnutí zákon pořízení notářského zápisu nevyžaduje, může být spolupráce s notářem rovněž přínosem, neboť notář zajistí věcnou správnost rozhodnutí, předejde se budoucím sporům o to, zda a v jaké podobě bylo rozhodnutí přijato a notář zajistí též rychlejší zápis přijatého rozhodnutí do obchodního rejstříku.
Notář se na žádost dostaví též na schůzi společenství vlastníků jednotek a osvědčí průběh schůze či přijaté rozhodnutí a následně zajistí zápis přijaté změny do rejstříku společenství. Notářka na žádost sestaví na míru klientovi statut svěřenského fondu a smlouvu se správcem svěřenského fondu.

Rodinné právo
Notář sepisuje předmanželské a manželské smlouvy, které na žádost zapíše do Seznamu listin o manželském majetkovém režimu a manželé se jich poté mohou dovolávat vůči třetím osobám, i když tyto s jejich obsahem nebyly seznámeny.
Notář se píše též smlouvy pro nesporný rozvod, zejména dohodu o úpravě majetkových poměrů manželů, jejich bydlení, případně výživného pro dobu po rozvodu manželství.

Závěti, dědické smlouvy a poradenství v dědických záležitostech.
Veškeré porady a konzultace ohledně dědických záležitostí jsou poskytovány bezplatně. Poté, kdy notář s klientem probere jeho osobní a rodinnou situaci, navrhne optimální právní řešení majetkových poměrů klienta dle jeho požadavků a následně sepíše potřebnou listinu (závěť, dědickou smlouvu, smlouvu o zřeknutí se dědického práva, atd).

Pozůstalostní řízení
Mgr. Martina Šmajstrlová převzala notářský úřad po notářce JUDr. Marii Tomanové. V úřadu působí od května 2016. Okresním soudem v Táboře je pověřována vedením pozůstalostních řízení po osobách, které zemřely v oblasti okresu Tábor ve dnech od 1. do 5. dne v měsíci.

Ověřování a výpisy z veřejných rejstříků
Notář ověřuje pravost podpisů a shodu opisu či kopie s listinou.
( 30,- Kč za stranu či podpis + 21% DPH).
Notář je kontaktním místem Czech point a vydává ověřené výpisy z informačních systémů státní správy.Veškeré další informace poskytne na vyžádání notářka osobně, e-mailem či po telefonu, případně je možno využít informací na stránkách Notářské komory České republiky www.nkcr.cz.


 
     
 
     
     
 
     
 
PLNÁ MOC pro pozůstalostní řízení
 
     
     
     
 
NÁVRH NA DODATEČNÉ PROJEDNÁNÍ DĚDICTVÍ